Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Bedrijfsgegevens & bereikbaarheid

W. Wehberg Mode BV

Walplein 1

5341 EC Oss

Tel: 0412-622263

E-mail: info@wehberg.nl

 

KvK: 17176388
Btw nummer: 814325099 B01

 

Bereikbaarheid:
Winkel openingstijden:

Maandag                                                     13.00 – 18.00 uur

Dinsdag, woensdag & vrijdag                     09.00 – 18.00 uur

Donderdag                                                   09.00 – 21.00 uur

Zaterdag                                                      09.00 – 17.00 uur

Koopzondag                                                12.00 – 17.00 uur*

*Elke laatste zondag van de maand en enkele feestdagen. Vraag ons om de uitzonderlijke koopzondagen.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de consument en de ondernemer, verder W. Wehberg Mode B.V. genoemd. Deze algemene voorwaarden worden altijd aan de consument getoond, voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij W. Wehberg Mode B.V. in te zien zijn en deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos kan toezenden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan wordt dit duidelijk bij het aanbod vermeld. Het aanbod heeft een duidelijke omschrijving van de aangeboden artikelen, zodat een goede beoordeling kan worden gegeven van het aanbod. Daarnaast geven de afbeeldingen een waarheidsgetrouw beeld van de artikelen. Fouten of vergissingen in het aanbod binden W. Wehberg Mode B.V. niet.

Het aanbod geeft duidelijk informatie weer over de rechten en plichten van de consument, die bij aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Hierbij gaat het om:

 • Prijs inclusief belastingen
 • Verzendkosten
 • De manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen
 • Het al dan niet toepassen van de herroeping recht
 • Wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • De termijn van goedkeuring van het aanbod en de termijn van het voldoen van de prijs

 

De voorraad van de webshop komt overeen met de winkel van W. Wehberg Mode B.V. in Oss. Het kan voorkomen dat het door u bestelde artikel op hetzelfde moment van uw bestelling in de winkel wordt verkocht. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zoeken wij voor u een passende oplossing.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst tussen W. Wehberg Mode B.V. en de consument komt tot stand op het moment dat de consument de bestelling afrondt en daarbij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt W. Wehberg Mode B.V. de ontvangst schriftelijk van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 6 – Herroeping recht, ruilen en retourneren

 1. Wehberg Mode B.V. geeft de mogelijkheid om artikelen 14 dagen na ontvangst terug te sturen zonder opgave van redenen.

 

In dat geval dient de consument gebruik te maken van de retourprocedure die is omschreven op de website.

De artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt en voor zover mogelijk in originele verpakking teruggestuurd te worden. De kosten en verzendrisico van het terug sturen zijn voor rekening consument/koper. Ongefrankeerd/te kort gefrankeerde pakketten worden door W. Wehberg Mode B.V. niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen.

 

Het geld wordt teruggestort op dezelfde rekening waarmee de bestelling betaald is. Na ontvangst van de retourzending wordt het geld binnen 30 dagen op de rekening van de consument bijgeschreven. De consument stuurt de bestelling retour naar het adres van W. Wehberg Mode B.V. in Oss (Walplein 1). De bestelde artikelen kunnen kosteloos binnen de gestelde termijn van 14 dagen, geretourneerd of geruild worden in de winkel in Oss.

 

 

Artikel 7 – Prijzen

De prijzen van W. Wehberg Mode B.V. zijn inclusief BTW. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

Artikel 8 – Levering

Webshop W. Wehberg Mode B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en verzenden van de bestelde artikelen. De artikelen worden geleverd op het door de consument aangegeven leveringsadres. Bestellingen kunnen ook in de winkel worden afgehaald, dit dient bij ‘verzendwijze’ worden aangevinkt. W. Wehberg Mode B.V. verzendt geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk. Wanneer de bestelling geplaatst is voor 21.00 uur zal de bestelling de volgende werkdag geleverd worden. Bestellingen na 21.00 uur worden de tweede werkdag daarna geleverd. Als een levering niet op tijd plaats kan vinden, om welke reden dan ook, dan krijgt de consument daar uiterlijk binnen 2 dagen bericht van. W. Wehberg Mode B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen bij de bezorgdienst.

 

Artikel 9 – Garantie

Het risico van beschadiging van artikelen voordat de artikelen bij de consument in ontvangst zijn genomen, ligt bij W. Wehberg Mode B.V., tenzij duidelijk anders is overeengekomen. W. Wehberg Mode B.V. staat ervoor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde beschrijvingen, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wetten en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijke omschreven worden ingediend bij webshop W. Wehberg Mode B.V., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een aanduiding van wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

 

Een klacht over een artikel, dienst of service van W. Wehberg Mode B.V. kan ook worden ingediend door een e-mail te sturen naar info@wehberg.nl. W. Wehberg Mode B.V. probeert klachten altijd in overleg met de consument en op de best mogelijke manier op te lossen.

 

Artikel 12 – Privacy

Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan W. Wehberg Mode B.V. zo nodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door W. Wehberg Mode B.V. worden verkregen en verwerkt. Meer informatie hierover treft u in de Privacy policy aan (link)

 

 1. Wehberg Mode B.V. maakt gebruik van subverwerkers om de overeenkomst uit te voeren. Uw gegevens worden gedeeld met de partijen Sisow en Post NL. Wij hebben afspraken met deze partijen dat uw gegevens enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor de gegevens zijn verleend.